Avaleht Valdkonnad Tervis ja Kehalised Võimed Liikumise ja toitumise tasakaal

Liikumise ja toitumise tasakaal

Lisaks tervist tugevdavale liikumisele on oluline, et õpilased õpiksid aru saama liikumise ja toitumise seosest ja selle mõjust tervisele.

Lisaks liikumisele on ka liikumisõpetuses olulised teised tervist mõjutavad teemad, sh toitumine ja uni. Toitumise teemade käsitlemisel on otstarbekas keskenduda tervislikule toitumisele, mitte tervislikule või ebatervislikule toidule, kahjulikule või mittekahjulikule toidule. Tervisliku toitumise käsitluses on oluline rõhutada mitmekesisust, tasakaalustatust ja mõõdukust. Organismi seisundit mõjutavad eelkõige vale toitumisrežiim ning vanusele ja liikumiskoormusele sobimatud toiduvalikud ja -kogused.

Need teemad on tugevalt lõimitud ka inimese- ja loodusõpetusega, kodunduse ja bioloogiaga. Järgnevalt on toodud näited, kuidas need teemad asetsevad teiste õppeainete ainekavades.


Toitumise ja liikumise õpetajaraamat (Tervise Arengu Instituut, 2016)

I KOOLIASTE

INIMESEÕPETUS

I Inimene

 • Mina – mina, minu erinevused teistest
  inimestest ja sarnasused nendega.
 • Mina ja tervis – tervis, terve ja haige inimene,
  tervise eest hoolitsemine, tervislik eluviis:
  mitmekesine toit, piisav uni ja puhkus ning
  liikumine ja sport.


II Meie

 • Mina – igaühe individuaalsus ja väärtuslikkus,
  mina ja endasse suhtumine.
 • Mina ja tervis – vaimne ja füüsiline tervis,
  tervislik eluviis, ohud tervisele ja toimetulek
  ohuolukorras.

LOODUSÕPETUS

Inimene

 • Välisehitus, inimese toiduvajadused
  ja tervislik toitumine, hügieen kui tervist hoidev
  tegevus. Mõisted: keha, kehaosad, toit, toiduaine,
  tervis, haigus.
  Praktilised tööd ja IKT rakendamine.
 • Oma päevamenüü tervislikkuse hindamine

II KOOLIASTE

KODUNUDUS

Toit ja toitumine
Toiduained ja toitained. Tervisliku toitumise
põhitõed. Toidupüramiid. Toiduainerühmade üldiseloomustus: teravili ja teraviljasaadused, piim ja piimasaadused, aedvili, liha ja lihasaadused, kala ja kalasaadused, munad, toidurasvad. Toiduainete säilitamine.


Töö organiseerimine ja hügieen
Isikliku hügieeni nõuded köögis töötades. Toidu ohutus. Nõude pesemine käsitsi ja masinaga, köögi korrashoid. Tööde järjekord toitu valmistades.


Toidu valmistamine
Retsept. Mõõtühikud. Töövahendid köögis. Ohutushoid. Toiduainete eeltöötlemine, külm- ja kuumtöötlemine.


Lauakombed, Tarbijakasvatus
Tarbijainfo (pakendiinfo). Teadlik ja säästlik tarbimine.

INIMESEÕPETUS

Tervis

tervise olemus – füüsiline, vaimne ja sotsiaalne tervis, tervisenäitajad, tervist mõjutavad tegurid.

Tervislik eluviis

tervisliku eluviisi komponendid, tervislik toitumine, tervisliku toitumise põhimõtted, toitumist mõjutavad tegurid.

LOODUSÕPETUS

Inimene

inimese ehitus – elundid ja elundkonnad, elundkondade ülesanded, organismi terviklikkus, tervislikud eluviisid.
Mõisted: elund, elundkond, maks, magu, soolestik, peensool, jämesool, meeleelundid.


Praktilised tööd

 • Katsed ja laboritööd inimese elundite talitluse uurimiseks.
 • Menüü analüüsimine, lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest.

III KOOLIASTE

KODUNDUS

Toit ja toitumine
Makro- ja mikrotoitained, nende vajalikkus ning allikad. Lisaained toiduainetes. Toiduainete toitainelise koostise hinnang. Mitmekülgse ja tasakaalustatud päevamenüü koostamine lähtuvalt toitumissoovitustest. Internetipõhised
tervisliku toitumise keskkonnad. Toitumisteave meedias – analüüs ja hinnangud. Toiduallergia ja toidutalumatus. Taimetoitluse ja dieetide mõju organismile. Toitumishäired. Eestlaste toit läbi aegade. Eri rahvaste toitumistraditsioonid ja toiduvalikut mõjutavad tegurid (asukoht, usk
jm). Toiduainete muutused kuumtöötlemisel, toitainete kadu. Mikroorganismid toidus. Toiduainete riknemise põhjused. Hügieeninõuded toiduainete säilitamise korral. Toidu kaudu levivad haigused. Toiduainete säilitamine ja konservimine.


Töö organiseerimine
Suurema projekti korraldamine alates menüü koostamisest, kalkulatsioonist ja praktilise töö organiseerimisest kuni tulemuse analüüsimiseni. Toiduga seonduvad ametid.


Toidu valmistamine
Nüüdisaegsed köögiseadmed, nende kasutamine ja hooldus. Kuumtöötlemise viisid. Maitseained ja roogade maitsestamine.


Etikett
Peolaua menüü koostamine.


Tarbijakasvatus
Tarbija õigused ja kohustused. Märgistused toodetel. Ostuotsustuste mõjutamine, reklaami mõju. Teadlik ja säästlik majandamine.

INIMESEÕPETUS

Tervis
Tervis kui heaoluseisund. Terviseaspektid:
füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne tervis. Terviseaspektide omavahelised seosed. Eesti rahvastiku tervisenäitajad. Tervislik eluviis ning sellega seonduvate valikute tegemine ja vastutus. Tegurid, mis mõjutavad tervisega seotud valikuid. Tervisealased infoallikad ja teenused. Tervise infoallikate usaldusväärsus. Toitumise mõju tervisele. Toitumist mõjutavad tegurid.

BIOLOOGIA

Inimese elundkonnad
Inimese elundkondade põhiülesanded. Seedeelundkond.


Seedimine ja eritamine
Inimese seedeelundkonna ehitus ja talitlus. Organismi energiavajadust mõjutavad tegurid. Tervislik toitumine, üle- ja alakaalulisuse põhjused ning tagajärjed.


Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Inimese energiavajadust mõjutavate tegurite uurimine praktilise tööga või arvutimudeliga.

Isikliku toitumisharjumuse analüüs.


Infovahetus väliskeskkonnaga
Haistmis- ja maitsmismeelega seotud organite ehituse ja talitluse seosed.


Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Uurimuslik töö meeleelundite tundlikkuse määramiseks.

ÜHISKONNAÕPETUS

Meedia ja teave
Turunduskommunikatsioon. Teabe tõlgendamine ja kriitiline analüüs; fakti ja arvamuse eristamine.


Majandus
Tarbijakäitumine, säästlik ja õiglane tarbimine. Tootemärgistused.

Eelnevas loetelus on esitatud toitumisega seotud temaatikad koos terviseteemadega kooliastmete kaupa, sest mitmete teemade käsitlemisel tuleb vaadelda neid temaatikaid seotuna (nt tervisliku eluviisi komponendid, toitumist mõjutavad tegurid jne).  Loetelude aluseks  on Põhikooli riiklik õppekava kui ka Toitumise ja liikumise õpetajaraamat I – III kooliastmele  (Tervise Arengu Instituut, 2016).

Liikumise ja toitumise tasakaalu teemade käsitlemisel võiks järgida järgmisi üldtuntud soovitusi:
 • Toidust saadav energia peab olema tasakaalus selle kulutamisega.
  Mõõduka toidukoguse ja läbimõeldud toiduvalikutega saab ennetada tervist ohustavat üle- või alakaalu.
 • Inimese energiavajadus sõltub vanusest, soost, põhiainevajadusest, teistest füsioloogilistest eripäradest ning liikumisaktiivsusest.
 • Oluline on piisava vedeliku joomine, kuna inimese organismis on palju vett ja kõik ainevahetuslikud protsessid vajavad vett.
  Parimaks joogiks on puhas vesi, et vältida vedeliku puudust, mis alandab füüsilist ja vaimset võimekust.

Õpitulemused

1. kooliaste

Õpilane:

 • Teab liikumise ja toitumise olulisust tervisele.
2. kooliaste

Õpilane:

 • Mõistab liikumise ja toitumise olulisust tervisele.
3. kooliaste

Õpilane:

 • Analüüsib enda liikumise ja toitumise tasakaalu
Gümnaasium

Õpilane:

 • Annab hinnangu enda liikumise ja toitumise tasakaalule ja seab selle kohta lühiajalise eesmärgi ja loob tegevuskava.

Galerii

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid