Avaleht Valdkonnad Tervis ja Kehalised Võimed Kehaliste võimete arendamine

Kehaliste võimete arendamine

Mis on kehalised võimed? Miks need on olulised? Kuidas neid arendada? Millised on minu kehalised võimed?
Need teadmised ja oskused peaks õpilane saama liikumisõpetusest, et hoida ennast kehaliselt vormis kogu elu jooksul.

Põhikoolis on eesmärk, et õpilane omandab teadmised tervisega (aeroobne vastupidavus, jõud ja painduvus) ja oskustega (kiirus, osavus, võimsus, koordinatsioon, tasakaal) seotud kehalistest võimetest ja nende arendamisest.

Gümnaasiumis on eesmärk aidata kaasa õpilase vastutustunde kujunemisele enda tervise hoidmisel ja tervisega seotud kehaliste võimete arendamisel. Selleks on rõhuasetus teadmiste ja oskuste omandamisel iseseisvaks kehaliste võimete arendamiseks.

Õppeprotsess tugineb kolmele suurele astmele: teadmine, rakendamine ja analüüs.

Kehaliste võimete õppeperioodil on oluline õpetajal arvestada, et kehalise vormisoleku teema on individuaalne, toetab iga õpilase arengut ja motivatsiooni olenemata tema hetke kehalisest võimekusest.

Kehaliste võimete arendamise teemat peaks käsitlema seoses igapäevaelu ja tervisega. Hea kehaline vormisolek võimaldab hästi toime tulla töö ja vaba aja tegevustega, olla terve ja vastu seista vähesest liikumisest põhjustatud haigustele. Väga tähtis on, et õpilane tunneks ennast hästi ka algtasemel, et tal tekiks huvi ja mõistmine kehalise vormisoleku olulisusest, selle seosest tervisega ja see võimaldaks teha teadlikke valikuid kehalise vormi parandamiseks. Liikumistegevuste juures on oluline, et õpilased õpivad, millised harjutused ja tegevused on erinevate võimete arendamiseks, kuidas seada eesmärke ja neid täita.

Õpitulemused

1. kooliaste

Õpilane:

 • Osaleb aktiivselt kehalisi võimeid arendavates mängudes ja harjutustes.
 • Nimetab kehalisi võimeid.
2. kooliaste

Õpilane:

 • Seostab kehalisi võimeid arendavaid tegevusi ja harjutusi.
 • Arendab enda kehalisi võimeid lähtuvalt püstitatud eesmärgist.
 • Analüüsib õpetaja juhendamisel enda kehalisi võimeid tervise seisukohalt ja eesmärgi täitmist.
3. kooliaste

Õpilane:

 • Teab, kuidas on kehalised võimed seotud tervise ja haiguste ennetamisega.
 • Mõistab kehalisi võimeid arendavate tegevuste ja harjutuste toimet.
 • On saanud kogemuse kehaliste võimete regulaarsest arendamisest.
 • Analüüsib enda kehalisi võimeid tervise seisukohalt ja eesmärgi täitmist.
Gümnaasium

Õpilane:

 • Leiab endale sobivaid treeningvõimalusi ja -meetodeid lähtuvalt isiklikust eesmärgist.
 • Teab erinevaid treenimisvõimalusi ja -meetodeid.
 • Arendab regulaarselt enda kehalist võimekust kokkulepitud perioodil lähtudes testide tulemustest ja koostatud treeningplaanist.
 • Annab hinnangu enda kehalistele võimetele ja eesmärgi täitmisele.

Galerii

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid