Avaleht Valdkonnad Tervis ja Kehalised Võimed

Tervis ja Kehalised Võimed

Tervis – see on alus kõikideks teisteks ja heaoluks. Liikumisõpetuse üheks eesmärgiks et noor mõistab vastutust enda tervise ja vormisoleku hoidmisel ja oskab seda hoida.

Tervisega seotud kehalised võimed on otseselt seotud inimese tervisega kogu tema eluea jooksul. Optimaalsel tasemel tervisega seotud kehalised võimed aitavad ennetada elustiili haiguseid (nt. südame- ja vereringehaiguseid) ja toime tulla igapäevaste tegevustega. Seetõttu on oluline, et õpilased saavad koolis teadmised tervisest, selle seosest kehaliste võimetega ja liikumise, toitumise tasakaalust.

Lisaks kehalistele võimetele mõjutab tervist ka kehakoostis, st kui palju on inimese kehas rasvu ja rasvavaba massi, mis on tihedalt seotud liikumise ja toitumise tasakaaluga.

Rahvusvaheline koduleht kehaliste võimete ja nende mõõtmiste kohta:

Lae alla SIIT

Oskused arendada enda kehalisi võimeid ja seostada neid
enda tervisega on olulised, et elada tervelt ja aktiivselt

Õpitulemused

1. kooliaste

Õpilane:

 • Osaleb aktiivselt kehalisi võimeid arendavates mängudes ja harjutustes.
 • Nimetab kehalisi võimeid.
 • Sooritab kehaliste võimete mõõtmisi õpetaja juhendamisel.
 • Teab liikumise ja toitumise olulisust tervisele.
2. kooliaste

Õpilane:

 • Seostab kehalisi võimeid arendavaid tegevusi ja harjutusi.
 • Püstitab lühiajalisi eesmärke kehaliste võimete mõõtmistulemuste põhjal.
 • Arendab enda kehalisi võimeid lähtuvalt püstitatud eesmärgist.
 • Analüüsib õpetaja juhendamisel enda kehalisi võimeid tervise seisukohalt ja eesmärgi täitmist.
 • Mõistab liikumise ja toitumise olulisust tervisele.
3. kooliaste

Õpilane:

 • Teab, kuidas on kehalised võimed seotud tervise ja haiguste ennetamisega.
 • Mõistab kehalisi võimeid arendavate tegevuste ja harjutuste toimet.
 • Püstitab lühi- ja pikaajalisi eesmärke lähtuvalt mõõdetud kehaliste võimete tasemest.
 • On saanud kogemuse kehaliste võimete regulaarsest arendamisest.
 • Analüüsib enda kehalisi võimeid tervise seisukohalt ja eesmärgi täitmist.
 • Analüüsib enda liikumise ja toitumise tasakaalu.
Gümnaasium

Õpilane:

 • Leiab endale sobivaid treeningvõimalusi ja -meetodeid lähtuvalt isiklikust eesmärgist.
 • Teab erinevaid treenimisvõimalusi ja -meetodeid.
 • Arendab regulaarselt enda kehalist võimekust kokkulepitud perioodil lähtudes testide tulemustest ja koostatud treeningplaanist.
 • Mõistab erinevate kehalise võimekuse testide eesmärki.
 • Annab hinnangu enda kehalistele võimetele ja eesmärgi täitmisele.
 • Annab hinnangu enda liikumise ja toitumise tasakaalule ja seab selle kohta lühiajalise eesmärgi ja loob tegevuskava.

Tervise ja kehaliste võimete alarühmad:

Valik harjutusi:

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid