Ohutus ja hügieen

Ohutus algab märkamisest ja ennetamisest.

Liikumisõpetuse õpitulemused on väga tihedalt seotud riikliku õppekava läbivatest teemadest „Tervise ja ohutusega“. Ohutuse teemade juures on oluline rääkida märkamisest ja mängida mänge, kus on oluline tähelepanu. Enamus olukorrad on ennetatavad, kui osatakse märgata toimuvat enda ümber, arvestada muutuvat keskkonda või järgida ohutusnõudeid (nt turvavarustus). Lapsele on ohu ette tajumine  raskeks ülesandeks, kuid alustada saab lihtsatest tähelepanu toetavatest tegevustest. 

Ohutus on seisund, kus igasugused ohud, mis võivad tekitada kahjustusi, on kontrolli all, et säiliks inimese ning ühiskonna tervis ja heaolu.

Märkamisülesannete kaudu saavad ka õpilased ise otsida võimalikke ohutegureid liikumise juures – nt kõrvaklappide kasutamise ohtlikkus liikumistegevuse ajal; turvavarustuse puudumine jne. 

Ohutuse ja hügieeniga seotud teemade fookus kooliastmeti: 

I kooliaste

Ohutu käitumine ja liikumine enese, kaaslase ja keskkonna suhtes. Pesemis- ja riiete vahetamise harjumuste kujundamine. Jalanõude paelte sidumine liikumiseks sobilikult.

II kooliaste

Ohutusreeglid erinevatel liikumistel, spordialades ja liigeldes. Hügieeni järgimine – õpilane oskab ka põhjendada selle vajalikkust.

III kooliaste

Õpilane teab, millised on ohutusnõuded lähtuvalt liikumistegevusest, spordialast, arvestab nendega ja põhjendab nende vajalikkust. Hügieeni järgimine seoses liikumistegevusega.

Gümnaasium

Õpilane seostab ohutusnõudeid erinevate liikumistegevustega; järgib liikumise juurde kuuluvaid hügieeninõudeid.

Õpitulemused

1. kooliaste

Õpilane:

  • Teab ja järgib isiklikku hügieeni- ja ohutusnõudeid.
  • Riietub liikumistegevuseks sobilikult.
2. kooliaste

Õpilane:

  • Mõistab isikliku hügieeni- ja ohutusnõuete olulisust.
  • Riietub liikumistegevuseks sobilikult arvestades keskkonda ja tegevuse eripära.
3. kooliaste

Õpilane:

  • Järgib erinevate liikumistegevustega seotud isiklikku hügieeni- ja ohutusnõudeid.
Gümnaasium

Õpilane:

  • Järgib erinevate liikumistegevustega seotud isiklikku hügieeni- ja ohutusnõudeid.

Galerii

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid