Avaleht Valdkonnad Liikumine ja Kultuur Loomine ja vabatahtlik tegevus

Loomine ja vabatahtlik tegevus

Enese ja ühiskonna arenguks on oluline, et lastel ja noortel on võimalus katsetada, luua, pakkuda välja ideid, lahendusi ja viia ideid ellu. Kõik see saab toimuda julgustavas, mitmekesises ja avatud keskkonnas.

Kultuur on lai mõiste ja iga inimene on selle kujundamisega seotud. On oluline, et haridustee toetab noore kujunemist, kes on valmis looma midagi uut, tegema koostööd, olema paindlik ja avatud. Liikumisõpetus annab selleks väga mitmekesised võimalused. 

Loomine – liikumisõpetus saab toetada erinevaid loomisprotsesse väga tugevalt. Siin on võimalus seostada liikumist ja loomist väga erinevate keskkondade ja eluvaldkondadega. Näiteks: kooliruumi liikuvamaks muutmine, spordifotograafia; eneseväljenduslike liikumiskavade loomine jm. 

Euroopa Nõukogu toob noorte hariduses kultuuri ja spordi kohta välja järgmist: Noored on tuleviku kultuuri kujundajad. Nende identiteet kujuneb nende enda kogemuste kaudu muutuvas maailmas. Kogemused kujundavad kultuuri ja võimaldavad võtta vastu uusi väljakutseid.

Intevjuu spordifotograaf Jaanus Reega.

Spordifotograaf Siim Semiskari koduleht

Osalemine liikumisüritusel osalejana, vaatlejana või vabatahtlikuna – väljaspool kooli saadud üritustel osalemine erinevates rollides annab kaasa uued kogemused, kuid võimalusel ka oskused, mida on vaja igal pool elus: suhtlemine, hakkama saamine muutuvates olukordades, täpsus jne. 

Arutelu ja reflektsioon – et õpilane oskaks ise saadud kogemusest väärtusliku esile tuua on vaja teda selleks suunata. Refleksioon on saadud kogemuse mõtestamine, selle üle arutlemine, tagasivaatamine. Seejuures vajab ta õpetaja suunavaid küsimusi. Uuringud on näidanud, et juhendatud refleksioon on tõhusam kui juhendamata refleksioon.

Rõhuasetused kooliastmeti:

I kooliaste

erinevate liikumist toetavate lahenduste loomine. Õpilase lihtne kirjeldus liikumisürituselt saadud kogemusest, tuues välja, mis oli uus, mida õppis, nägi. Toetudes saadud kogemustele toob näiteid, millistes kultuuriga seotud tegevustes ta on osalenud.

II kooliaste

erinevate liikumist toetavate lahenduste loomine ja ette antud küsimuste kaudu sellele tagasiside andmine. Arutelu enda kogemusest – milliseid oskuseid kasutas, mida tahaks veel arendada, mida uut kogemus pakkus. Oskuste seostamine erinevate eluvaldkondade ja üldpädevustega.

III kooliaste

erinevate liikumist toetavate lahenduste loomine, protsessi kajastamine, ette antud küsimuste kaudu sellele tagasiside andmine. Õpilane kirjeldab, milliseid oskuseid ta kasutas, millised olid tema tugevused, mida õppis, millele tahab tähelepanu pöörata, toob välja, mis oli temale uus, mis meeldis-ei meeldinud, põhjendab.

Gümnaasium

õpilane toob hinnangus välja, milliseid üldpädevusi ta kasutas või arendas liikumisüritusel. Loob seoseid nendega laiemalt ühiskonnas vajaminevate oskustega – nt suhtlemine erinevate inimestega, probleemide kiire lahendamine.

Õpetaja saab suunata õpilasi vabatahtlikkust puudutava info juurde.

Näiteks: Vabatahtlikkust tutvustav koduleht

Üheks võimaluseks liikumise ja loovuse seostamiseks on kaasata õpilasi liikuma kutsuva kooliruumi kujundamisele. Loe liikuma kutsuva kooliruumi kohta rohkem raamatust Muutuv kooliruum.

Õpitulemused

1. kooliaste

Õpilane:

 • Loob midagi liikumistegevusega seotult.
 • Arutleb kogemusest, mille ta on saanud väljaspool kooli toimuval liikumisüritusel osalejana, vaatlejana või vabatahtlikuna.
 • Kirjeldab liikumise ja kultuuri seoseid isikliku kogemuse põhjal.
2. kooliaste

Õpilane:

 • Loob midagi liikumistegevusega seotult ja annab sellele tagasisidet.
 • Arutleb kogemusest, mille ta on saanud väljaspool kooli toimuval liikumisüritusel osalejana, vaatlejana või vabatahtlikuna.
3. kooliaste

Õpilane:

 • Loob midagi liikumistegevusega seotult, analüüsib loomisprotsessi ja annab sellele tagasiside.
 • Analüüsib väljaspool kooli saadud kogemust liikumisürituselt, kus ta osaleb osalejana, vaatlejana või vabatahtlikuna.
 • Mõistab liikumise rolli kultuuri osana, ennast selle kandjana.
 • Organiseerib kaasõpilasi lihtsasse liikumistegevusse.
Gümnaasium

Õpilane:

 • Loob midagi liikumistegevusega seotult, analüüsib loomisprotsessi ja annab sellele hinnagu.
 • Mõistab liikumise rolli kultuuri osana, ennast selle mõjutajana.
 • Annab hinnangu oma kogemusele vabatahtlikust tegevusest ja osalemisest liikumisüritusel ja seostab saadud kogemusi isikliku üldpädevuste arenguga.
 • Juhendab kaasõpilasi liikumistegevuses.

Galerii

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid