Liikumine looduses

Erineva pikkusega matkad annavad suurepärase võimaluse täita mitmeid liikumisõpetuse õpitulemusi. Lisaks uutele oskustele saavad õpilased meeldejääva kogemuse.

Iga laps ja noor peaks koolist saama kaasa kogemuse looduses liikumisest, võimalusel ka ööbimisest.

Looduses liikumise eesmärkideks on õppida märkama seda, mis on meie ümber, tunda rõõmu värskest õhust, muutuvast keskkonnast ja osata kohaneda ja hakkama saada. Looduses liikumisest võiks kujuneda omaette õppeprotsess, mis annab sellele omaette väärtuse ja uued oskused.

Uuringute kaudu on leitud, et ööbimisega matkad, kus õpilased kannavad erinevaid rolle; oma nõrkade ja tugevate külgede hindamine ja käitumise analüüs, grupitööd (erinevad rollid grupis: juhtimine, vastutus, koostöö jne.), probleemolukordade ja konfliktide lahendamised toetavad hästi enesemääratluspädevuse kujunemist.

Loe rohkem SIIT
Õppeprotsess võiks koosneda järgnevast:
 • Valmistumine: perioodi ja marsruudi valik, liikumisviisi valik, mida võtta kaasa ja kuidas pakkida, kuidas riietuda jne.
 • Tegutsemine looduses: liikumise tempo, koha ja suuna määramine, rühmaga arvestamine, ümbruse märkamine, telkimine, lõkke tegemine, toimetamine prügiga jne.
 • Mida õppisin? Õppimiseks võiks õpilane teha kokkuvõtte saadud kogemustest ja oskustest, mida ta õppis.

Looduses liikumise juures on väga oluline orienteerumisoskuse arendamine, mis on ka üks liikumisõpetuse ainekava õpitulemustest. Vaata rohkem infot, kuidas õpetada koolis orienteerumisoskust

Vaata lisainfot:

Loodusega kooshttps://loodusegakoos.ee/kuidas-looduses-kaituda

Matkanipid algajale matkasellilehttp://ajakirisport.ee/2020/07/10/matkanipid-algajale-matkasellile/

Looduses liikuminehttps://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/looduskaitse/looduses-liikumine

Liikumine looduses ja igaühe õigushttps://www.eesti.ee/et/eluase-ja-keskkond/looduskaitse/liikumine-looduses-ja-igaueheoigus/

Keskkonnaharidushttps://keskkonnaharidus.ee/

Õpitulemused

1. kooliaste

Õpilane:

 • Kirjeldab kogemust, mille ta on saanud väljaspool kooli toimuval liikumisüritusel osalejana, vaatlejana või vabatahtlikuna.
 • Riietub liikumistegevuseks sobilikult.
 • Teab, milliseid võimalusi pakub liikumiseks looduskeskkond.
 • Oskab liikuda tuttavas keskkonnas määrates asukohta ja suunda.
2. kooliaste

Õpilane:

 • Arutleb kogemusest, mille ta on saanud väljaspool kooli toimuval liikumisüritusel osalejana, vaatlejana või vabatahtlikuna.
 • Riietub liikumistegevuseks sobilikult arvestades keskkonda ja tegevuse eripära.
 • Avastab looduskeskkonnas liikumise võimalusi.
 • Oskab liikuda linna- ja/või loodusmaastikul määrates asukohta ja suunda.
3. kooliaste

Õpilane:

 • Analüüsib väljaspool kooli toimunud liikumisüritusel saadud kogemuse üle, kus ta osaleb osalejana, vaatlejana või vabatahtlikuna.
 • Riietub liikumistegevuseks sobilikult arvestades keskkonda ja tegevuse eripära.
 • Analüüsib enda kogemust liikumisest looduskeskkonnas.
 • Oskab liikuda linna- ja/või loodusmaastikul määrates asukohta ja suunda kasutades erinevaid võimalusi.
Gümnaasium

Õpilane:

 • Annab hinnangu oma kogemusele vabatahtlikust tegevusest ja/või osalemisest liikumisüritusel ja seostab saadud kogemusi isikliku üldpädevuste arenguga.
 • Annab hinnangu enda riietumisele liikumistegevustes arvestades keskkonda ja tegevuse eripära.
 • Annab hinnangu enda kogemusele liikumisest looduskeskkonnas.
 • Annab hinnangu enda oskustele tulla iseseisvalt toime asukoha ja suuna määramisel liikumisel.
 • Juhendab kaasõpilasi liikumistegevuses.

Galerii

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid