Avaleht Valdkonnad Liikumine ja Kultuur

Liikumine ja Kultuur

Iga noor on kultuuri kandjaks ja mõjutajaks eneseväljenduse, osalemise, loomise ja looduse väärtustamise kaudu.

Valdkonna eesmärk on väärtustada liikumist kultuuri osana.

Õpilane mõistab liikumise ja kultuuri seost mitmekülgsete, sh väljaspool kooli keskkonda toimuvate tegevuste kaudu. Õpilane omandab oskused ohutuks liikumiseks ja isiklikuks hügieeniks, ausa mängu põhimõtete järgimiseks, omandab kogemused väljaspool kooli toimuval liikumis-, spordi- ja tantsuüritusel osalejana või vabatahtlikuna, liikumisest looduses ja liikluskeskkonnas. Õpilane väljendab ennast liikumise ja tantsu kaudu ja koostöös kaaslastega, teab enda võimalusi olla kultuurikandja või -mõjutaja. Õpitulemused on tihedalt seotud ka kultuuri- ja väärtuspädevuse kujunemisega.

Lae alla SIIT
Siia alla lähevad:

Kriitiline mõtlemine Stereotüüpsed uskumused Traditsioonilised spordialad ja nende muutumine Liikumise ja spordi roll ühiskonnas ajalooliselt ja kaasajal Eneseväljendusvõimalused liikumise kaudu Matkamine Ise kui uue looja.

Euroopa Komisjon toob välja, et noored kujundavad ise enda identiteedi ja neist kujunevad autonoomsed indiviidid. Neil on teistsugused kogemused ja mälestused, kui nende vanematel või vanavanematel ja seda seoses ka spordi, kultuuri ja ühiskonnaga.

Kokkuvõttes kannab valdkond mitmeid olulisi eesmärke, mille juures on suur roll õppeprotsessil, mis toetab avatud meelega ennastjuhtiva õppija kujunemist.

Õpitulemused

1. kooliaste

Õpilane:

  • Teab, et liikumine on kultuuri osa ja on kogenud liikumisega seotud tegevuste loomist.
2. kooliaste

Õpilane:

  • Mõistab ja kogeb liikumise ja kultuuri seost ja ennast liikumistegevuste loojana.
3. kooliaste

Õpilane:

  • Väärtustab liikumist, sporti ja tantsu kultuuri osana ning ennast selle kandjana ja loojana.
Gümnaasium

Õpilane:

  • Väärtustab liikumist, sporti ja tantsu kultuuri osana ja ennast selle mõjutajana ja uue loojana.

Liikumine ja kultuur alarühmad:

Valik harjutusi:

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid