Avaleht Valdkonnad Kehaline Aktiivsus Tervistava liikumise ja taastumise põhimõtted

Tervistava liikumise ja taastumise põhimõtted

Iga laps ja noor peaks liikumisõpetusest saama kaasa teadmised ja oskused tervislikust liikumisest.

Liikumine ja tervis on omavahel tihedalt seotud. Liikumine mõjutab nii füüsilist, vaimset, emotsionaalset kui ka sotsiaalset tervist. Liikumise mõju tervisele võib olla nii positiivne kui ka negatiivne. Positiivne on see juhul, kui sellel on tervist säilitav või parandav roll, kehaline tegevus pakub inimesele rõõmu ja toetab teda emotsionaalselt ja enesehinnanguliselt. Negatiivne võib olla mõju siis, kui treenitakse näiteks arvestamata oma suutlikkust, kehalist vormi ja võimeid. Lisaks võib võrdlemisele ülesehitatud sotsiaalne keskkond vähendada õpilase huvi ja rõõmu liikumise vastu. 

Koolisüsteem peaks toetama inimese mõistmist tervislikust liikumisest ja arusaamist selle positiivsest mõjust. Sellepärast on oluline valida sellised õppeülesanded, mis toetavad õpilase arusaama sobilikust liikumisintensiivsusest, – tegevusest vastavalt võimetele ja tervislikule seisundile. Oluline on ka arvestada liikumistegevuste valikul organismi seisundit suure koormuse, haiguste või vigastuste järgselt. Kõikidel õpilastel on võimalus võtta osa liikumisõpetuse tundidest, kui tegevuste valikul arvestatakse nende tervislikku seisundit ja tegevusi kohandatakse.

Õpitulemused

1. kooliaste

Õpilane:

  • Sooritab liikumiseks ettevalmistavaid ja taastumist toetavaid tegevusi õpetaja juhendamisel.
  • Märkab abi vajamist tunnis ja kutsub abi ohuolukorras.
2. kooliaste

Õpilane:

  • Sooritab liikumiseks ettevalmistavaid ja taastumist toetavaid tegevusi.
  • Teab peamisi liikumistegevusel juhtuda võivaid vigastusi ja esmast käitumist nende korral.
3. kooliaste

Õpilane:

  • Rakendab liikumiseks ettevalmistavaid ja koormusjärgseid tegevusi ja mõistab nende olulisust.
  • Rakendab traumade ja haiguste järgselt sobilikku liikumistegevust ja koormust.
  • Teab lihtsamaid esmaabi võtteid liikumistegevusel saadud vigastuste korral.
Gümnaasium

Õpilane:

  • Rakendab liikumiseks ettevalmistavaid ja koormusjärgseid tegevusi.
  • Rakendab traumade ja haiguste järgselt sobilikku liikumistegevust ja koormust.
  • Ennetab liikumisega seotud riske ja annab esmast abi.

Galerii

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid