Tagasiside andmine

Õppeprotsessi jooksul on oluline, et rõhk oleks õppimisel ja  pingutuse tunnustamisel, sest kõikide laste algtase on erinev. Õpilane saab tagasisidet sisemiste ja välimiste kanalite kaudu. Sisemisteks kanaliteks on õpilase enese võimalused saada tagasisidet harjutuse sooritamise ajal  nägemise, tunnetuse ja asendite kaudu. Seetõttu on oluline, et õppijal oleks aega tegevust sooritada ja tunnetada.  Eriti uue tegevuse, oskuse või harjutuse õppimisel on oluline, et õpilasel jääks aega saadavat infot läbi töötada. Õpilast võib aidata suunata ise enda tagasisidestamisel nt analüüsilehtede kaudu.

Välise tagasiside puhul saab õpilane informatsiooni teistelt teda ümbritsevatelt inimestelt. Soovitav on anda nii palju verbaalset tagasisidet kui see tundub hädavajalik, kuna inimese informatsiooni vastuvõtmise hulk on piiratud, on  otstarbekas anda korraga ainult kõige olulisem verbaalne tagasiside. Positiivse tagasiside andmisel soovitatakse järgida 3 etappi:

Üldine tagasiside

Tagasiside on antud kogu grupile. Õpetaja katkestab tegevuse ja annab kogu grupile tagasisidet, viitamata kellegi sooritusele otseselt.

Silmside

Tagasiside kordamine nii, et tekiks õpilasega silmside. Kui üldine tagasiside ei toiminud, siis õpetaja katkestab tegevuse, kordab tagasisidet nii, et õpilasega, kellele on tagasiside mõeldud, tekib silmside.

Otsene tagasiside õpilasele

Kui eelnev ei ole toiminud, siis õpetaja läheb õpilase juurde ja positiivses võtmes annab talle juhiseid ehk vigade parandamine läbi tunnustuse, korrigeerimise ja julgustuse.

Õpilase kiitmise põhimõtted

Mida kiita?
  • Kiida sooritust, mitte tulemust
  • Kiida pingutust ja tehtud tööd. See on oluline, sest õpilane võib teha palju tööd ja pingutada, kuid mitte kunagi võita võistlust.
  • Kiida head sportlikku käitumist, sh kaaslaste märkamist, abistamist
Millal kiita?
  • Kiida palju algajat õppijat. Tee seda kohe peale harjutuse sooritust.
  • Kui õpilane on iseseisva õppija tasemel, anna kiitust harvem, kuna ta saab ise enda sooritusest tagasisidet ja analüüsib seda.
  • Kiida siis, kui on tõesti olnud olukord, kus õpilane on käitunud liikumis- ja sportimisolukorras hästi.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid