Avaleht Õppimine ja motivatsioon Enda õpetamise mõtestamine

Enda õpetamise mõtestamine

Õpetaja professionaalse töö aluseks on õpetaja kutsestandard (vaata siit). Selles kirjeldatakse tööd ja selle edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Õpetajal on oluline juhtida õppeprotsessi nii, et:

 • ta toetab õppijate arengut, lähtudes tema tasemest, võimetest ja vajadustest ning arvestab riiklikes õppekavades toodud õpitulemustega.
 • õppe kavandamise ja korraldamise aluseks on riiklik õppekava.
 • õppeprotsess on kujundatud selliselt, et õpilased saavutaksid võimetekohase liikumispädevuse;
 • kõikidele osapooltele on selge, millise õpitulemuse saavutamise nimel õppimine toimub ja milliste tegevuste kaudu vajalikud teadmised, oskused, väärtushinnangud ja positiivsed hoiakud saavutatakse;
 • arvestatakse õpilaste eelnevate teadmiste ja oskustega;
 • õpilane saab õppimist ja arengut toetavat tagasisidet nii õppeprotsessi kestel kui ka selle (vahe)etappide lõpul;
 • õppeprotsess on kavandatud ja korraldatud õpilaste individuaalsust arvestavalt ja liikumisharjumuse kujunemist toetavalt;
 • ujumise algõpetuse tunnis osaleb ühe õpetaja kohta arvestuslikult 12 last; koolijuht võib õpetamisse kaasata ujumistreenerid.
 • Õpetaja arendab järjepidevalt enda kutseoskuseid.
 • Õpetaja nõustab vajadusel õppijaid ja lapsevanemaid
 • Õpetaja osaleb meeskonna liikmena haridusasutuse arendus- ja loometegevuses, teeb koostööd kolleegide, tugispetsialistidega
 • Õpetaja analüüsib järjepidevalt enda tööd

Liikumisõpetuses on võimalik õpetajal ennast analüüsida
lähtudes järgmistest küsimustest? 

Vaata õpetaja kompetentsimudeli kohta rohkem infot siit

Loe õpetaja kompetentsimudeli ja 360 kraadi tagasiside meetodi kohta siit:

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid