Avaleht Huvitav teada Kehalise kasvatuse ja liikumisõpetuse teemalised uuringud

Kehalise kasvatuse ja liikumisõpetuse teemalised uuringud

Tartu Ülikoolis kaitstud
bakalaureuse- ja magistritööd

2022

Kaija Vahtra. Kehalise kasvatuse õpetaja autonoomsust toetava, struktuuri pakkuva, kontrolliva ja kaootilise käitumise seosed õpilaste motivatsioonile kehalises kasvatuses ja vabal ajal. http://dspace.ut.ee/handle/10062/84438

Kristin Saua. Õpilaste tajutud õpetaja õpetamisstiilid ja õpilaste baaspsühholoogilised vajadused kehalises kasvatuses. http://dspace.ut.ee/handle/10062/84437

Sharlote Marleen Kõverik. II kooliastme õpilaste kehaline aktiivsus ja mängu meeldivus liikumismängudes. http://dspace.ut.ee/handle/10062/84346

2021

Evelin Haavamäe. Keha koostise, kehalise aktiivsuse ja kehaliste võimete vahelised seosed Tartu linna ja lähivaldade 5. klasside õpilastel. http://dspace.ut.ee/handle/10062/81726

Helena Pahtma. Liikumisaktiivsus ja kehalise võimekuse näitajad Tartu linna ja maakonna viienda klassi lastel seoses organiseeritud sporditegevuses osalemisega.  http://dspace.ut.ee/handle/10062/81761

2020

Taavi Kilki. Laste kehaliste võimete arendamine. http://dspace.ut.ee/handle/10062/77182

Ketlyn Päästel. Õpetajapoolse autonoomsuse toetuse seosed õpilaste baaspsühholoogiliste vajaduste ja motivatsiooniga kehalises kasvatuses ning kehalise aktiivsusega vabal ajal. http://dspace.ut.ee/handle/10062/77708

Marion Rannu. Südikuse seosed õpilaste vaba aja kehalise aktiivsusega. Planeeritud käitumise teooria rakendamine.  http://dspace.ut.ee/handle/10062/77710

2019

Helle-Riin Sõmer. Kehalise kasvatuse õpetaja kontrolliva käitumise tajumise seos objektiivselt mõõdetud vaba-aja kehalise aktiivsusega 11.-15. aastastel õpilastel. http://dspace.ut.ee/handle/10062/69584

Heino Sildala. Amotivatsiooni eri dimensioonide seosed õpetaja käitumise tajumisega kehalises kasvatuses. http://dspace.ut.ee/handle/10062/69582

Marge Rehepapp. Kehalise kasvatuse õpetajate hoiakud kehaliste võimete mõõtmiste suhtes kehalises kasvatuses. http://dspace.ut.ee/handle/10062/69581

Martin Mölder. Tajutud kehalise kasvatuse õpetaja kontrolliv käitumine ja õpilaste objektiivselt mõõdetud kehaline aktiivsus trans-kontekstilise motivatsioonimudeli raamistikus. http://dspace.ut.ee/handle/10062/69577

Geio Heil. Õpilase eneseanalüüs õppimise ja motivatsiooni toetajana kehalises kasvatuses gümnaasiumi näitel.http://dspace.ut.ee/handle/10062/69571

Margot Oinus. Inglise keele ja kehalise kasvatuse lõimimise rakendamisest ühe Tartu kooli 4. klassi näitel. http://dspace.ut.ee/handle/10062/65020

Leila Merilo. Hindamine kehalises kasvatuses kolme Tartu põhikooli õpilaste vaates. http://dspace.ut.ee/handle/10062/89195

2018

Helena Saks. Kehaline kirjaoskus ja selle kujundamise võimalused kehalises kasvatuses. http://dspace.ut.ee/handle/10062/68791

Juta Saan. Teise kooliastme õpilaste motiveeritus mõõta kehalisi võimeid ja tajutud õpetaja autonoomsuse toetus kehalises kasvatuses. http://dspace.ut.ee/handle/10062/68789

Kadi Kaasik. Objektiivselt mõõdetud kehalise aktiivsuse seosed psühholoogiliste konstruktidega kehalises kasvatuses. http://dspace.ut.ee/handle/10062/68702

Eleryn Laul. Õpilaste tajutud kaasatus kehalise kasvatuse tunnis ning selle seos õpilaste kehaliste võimetega II kooliastme näitel. http://dspace.ut.ee/handle/10062/67456

2017

Eilin Sepp. 6. klassi õpilaste kehalised võimed ja nende võrdlus kehaliste võimete rahvusvaheliste hinnanguskaaladega = Physical fitness among 6th grade students and evaluation with the national reference values: magistritöö. https://dspace.ut.ee/handle/10062/57075

Kustas Põldoja. Kehalises kasvatuses kasutatava õpetamisstiili mõju tervisega seotud kehalistele võimetele 5.-6. klassi õpilaste seas = Effect of different teaching methods of physical education on 5.-6. grade students’ physical abilities: magistritöö.  https://dspace.ut.ee/handle/10062/57473

Karl Sutt. II kooliastme õpilaste kaasatus ja sellega seotud tegurid kehalise kasvatuse tunnis. http://dspace.ut.ee/handle/10062/57515

Stella Täht. Kehalise kasvatuse ainekava muutuse kommunikatsiooni analüüs. Praktiline kommunikatsiooniprojekt. http://dspace.ut.ee/handle/10062/56878

Anti Pungar. Kehalise kasvatuse tunni kehalise aktiivsuse seosed tajutud ja eelistatud õpetaja eestvedamisega mitmemõõtmelise eestvedamise mudeli kontekstis. Pilootuuring. http://dspace.ut.ee/handle/10062/58919

2016

Kadi Kaasik. Hindamine kehalises kasvatuses = Assessment in physical education : bakalaureusetöö. https://dspace.ut.ee/handle/10062/56300

Mikk Joorits. Klassikaaslaste käitumise tajumine ja motivatsioon erineva sisuga kehalise kasvatuse tundides Rakvere Reaaalgümnaasiumis 7. ja 8. klassi õpilastel. http://dspace.ut.ee/handle/10062/55561

Kristjan Kallavus. Õpetaja kontrolliva ja autonoomsust toetava käitumise seosed õpilaste psühholoogiliste vajaduste ohustamise ja frustratsiooniga. http://dspace.ut.ee/handle/10062/54867

2015

Kadri Pulk. Mentaalse simulatsiooni kasutamine kehalise sooritusvõime arendamiseks Saaremaa Ühisgümnaasiumi 10.-12. klassi õpilastel. https://dspace.ut.ee/handle/10062/49836 

Kaarel Kallas. Orienteerumise rakendumine põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas. http://dspace.ut.ee/handle/10062/50629

Leonhard Laineste. Seosed registreeritud ja õpilaste poolt tajutud õpetaja autonoomsuse toetuse vahel kehalises kasvatuses. http://dspace.ut.ee/handle/10062/51310

Annika Seppa. Vaadeldud õpetaja käitumine ja selle seos õpilaste motivatsiooniga osaleda kehalise kasvatuse tunnis Tartu koolide näitel. http://dspace.ut.ee/handle/10062/51093

Sander Uusleer. Autonoomsust toetava õpetaja käitumise tajumine: küsimustiku väljatöötamine ja valiidsuse hindamine.  http://dspace.ut.ee/handle/10062/51297

Kateriin Kuusk. Saaremaa õpetajate käitumise seosed õpilaste poolt tajutud õpetajate käitumistega kehalise kasvatuse tunnis.  http://dspace.ut.ee/handle/10062/51296

2014

Liis Schasmin. Tajutud õpetaja käitumise seosed õpilaste distsiplineeritud käitumisega kehalises kasvatuses. https://dspace.ut.ee/handle/10062/60120  

Krista Vahter. Mentaalse simulatsiooni kasutamine kehalise aktiivsuse tõstmisel ning kehaliste võimete arendamisel. https://dspace.ut.ee/handle/10062/60112 

Madli Keskoja. Tajutud õpetaja käitumise seosed õpilaste hoiakutega kehalises kasvatuses. https://dspace.ut.ee/handle/10062/60157 

2013

Leonhard Laineste. Võistluslike harjutuste mõju õpilaste motivatsioonile kehalise kasvatuse tundides ja treeningutel. https://dspace.ut.ee/handle/10062/31152   

Age Raimets. Õpetaja käitumise tajumise seosed moraalse käitumise põhjustega kehalises kasvatuses ja vaba aja spordis gümnaasiumi õpilastel. https://dspace.ut.ee/handle/10062/30842 

Kätlin Peet. Õpetaja käitumise tajumine ja õpilaste moraalselt käitumise põhjused kehalises kasvatuses ja vabal ajal spordiga tegelemisel põhikooli õpilastel. https://dspace.ut.ee/handle/10062/30833  

2012

Piibe Tammemäe. Orienteerumise eripära ja selle õpetamine: bakalaureusetöö. https://dspace.ut.ee/handle/10062/67795

Alar Madilainen. Õpetaja käitumise tajumine ja motivatsioon erineva sisuga kehalise kasvatuse tundides Rakvere Gümnaasiumi 7. ja 8. klassi õpilastel. https://dspace.ut.ee/handle/10062/26230

Uurimustööd koolieelses eas
laste ja lasteaia kohta

Noella-Madleen Pärn (2022).  Koolieelikute istuvate tegevustega seotud kogemuslike hoiakute seosed kehalise aktiivsuse ja liikumisoskuste arenguga. http://dspace.ut.ee/handle/10062/84347

Tõnis Org (2021). Lapsevanemate uskumuste ja hoiakute struktuur eelkooliealise lapse kehalise aktiivsuse eeskuju ja toetajana. http://dspace.ut.ee/handle/10062/81788

Helena Saks (2020). Eestindatud Demokritose eelkooliealiste laste liikumisoskuste sõelumisvahendi konstruktivaliidsus teadaolevate rühmade kriteeriumil. http://dspace.ut.ee/handle/10062/77712

Taavi Ojaniit (2020). Lasteaiaõpetajate liikumisaktiivsus Tartu valla näitel. http://dspace.ut.ee/handle/10062/77706

Monica Vainola (2020). Lapsevanemate tajutud eelkooliealise lapse kehalise aktiivsuse toetamist mõjutavad tegurid: Kvalitatiivne analüüs. http://dspace.ut.ee/handle/10062/77707

Eneli Kutter (2020). Koolieelikute kehaliselt aktiivsete tegevustega seotud kogemuslike hoiakute seosed kehalise aktiivsuse ja liikumisoskuste arenguga. http://dspace.ut.ee/handle/10062/84344

Vaata erinevatel teemadel Tartu Ülikooli Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis kaitstud uurimustöid siit – http://dspace.ut.ee/handle/10062/18836/recent-submissions?offset=0

Doktoritööd

Maret Pihu doktoritöö teemal kuidas positiivne tagasiside ja õpistrateegiate kasutamine suurendab sisemist motivatsiooni kehalises kasvatuses.

http://dspace.ut.ee/handle/10062/9201

Hanna Kalajas-Tilga doktoritöö transkontekstilise motivatsioonimudeli teemal, mis näitab kuidas motivatsioon kehalises kasvatuses kandub laste vaba aja motivatsiooni ja kehalisse aktiivsusesse. 

http://dspace.ut.ee/handle/10062/76928 

Henri Tilga doktoritöö, mille tulemused näitavad autonoomsuse toetuse ja kontrolliva käitumise spetsiifilist mõju õpilaste psühholoogilistele vajadustele ning kuidas need on seotud laste tervisealase elukvaliteediga.

http://dspace.ut.ee/handle/10062/64622


Andre Koka. The role of perceived teacher feedback and perceived learning environment on intrinsic motivation in physical education. http://dspace.ut.ee/handle/10062/565

Eesti uuringud

Artikkel annab ülevaate kehalise kirjaoskuse mõistest ja kehalist kirjaoskust mõjutavatest teguritest. 
Pihu, M., Tilga, H., & Kull, M. (2021). Kehaline kirjaoskus – uus hariduslik eesmärk. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 9(2), 244-269. https://doi.org/10.12697/eha.2021.9.2.10

Õpetaja poolt pakutav autonoomsuse toetus avaldab just läbi sisemise motivatsiooni
mõju õpilaste kehalisele aktiivsusele vabal ajal.
Kalajas-Tilga, H., Koka, A., Hein, V., Tilga, H., & Raudsepp, L. (2020). Motivational processes in physical education and objectively measured physical activity among adolescents. Journal of Sport and Health Science, 9(5), 462–471. https://doi.org/10.1016/j.jshs.2019.06.001

Kehalise kasvatuse õpetajatele suunatud veebipõhine ja kontaktõppes läbi viidud autonoomsuse toetuse suurendamise koolitusprogramm on efektiivne suurendamaks nende õpilaste psühholoogiliste põhivajaduste täitmist ja sisemist motivatsiooni.

Tilga, H., Kalajas-Tilga, H., Hein, V., & Koka, A. (2021). Web-Based and Face-To-Face Autonomy-Supportive Intervention for Physical Education Teachers and Students’ Experiences. Journal of Sports Science and Medicine, 20(4), 672–683. https://doi.org/10.52082/jssm.2021.672

Rahvusvahelised uuringud

Delphi meetodil läbi viidud uuring, kus on esitatud erinevad käitumisstrateegiad, millega saab õpilaste sisemist motivatsiooni tõsta ja ka sellised käitumisstrateegiad, mis rikuvad õpilaste motivatsiooni hariduslikus kontekstis.
Ahmadi, A., Noetel, M., Parker, P., Ryan, R. M., Ntoumanis, N., Reeve, J., Beauchamp, M., Dicke, T., Yeung, A., Ahmadi, M., Bartholomew, K., Chiu, T. K. F., Curran, T., Erturan, G., Flunger, B., Frederick, C., Froiland, J. M., González-Cutre, D., Haerens, L., . . . Lonsdale, C. (2023). A classification system for teachers’ motivational behaviors recommended in self-determination theory interventions. Journal of Educational Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/edu0000783

Vastavat teadusuuringut saad lugeda ka siin: https://psyarxiv.com/4vrym/

Erinevad autonoomsuse, kompetentsuse ja seotuse toetuse pakkumise võimalused toetamaks õpilaste psühholoogilisi põhivajadusi tervisega seotud kontekstis.
Teixeira, P. J., Marques, M. M., Silva, M. N., Brunet, J., Duda, J. L., Haerens, L., La Guardia, J., Lindwall, M., Lonsdale, C., Markland, D., Michie, S., Moller, A. C., Ntoumanis, N., Patrick, H., Reeve, J., Ryan, R. M., Sebire, S. J., Standage, M., Vansteenkiste, M., . . . Hagger, M. S. (2020). A classification of motivation and behavior change techniques used in self-determination theory-based interventions in health contexts. Motivation Science, 6(4), 438–455. https://doi.org/10.1037/mot0000172

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid