Avaleht Ainekava Visiooni loomine

Visiooni loomine

Uus ainekava toetab tugevalt iga kehalise kasvatuse õpetaja autonoomsust, aga seetõttu paneb ka koolidele ja õpetajale suure vastutuse. Selleks, et omada head ja terviklikku pilti kõikidest õpitulemustest soovitame luua oma kooli liikumisõpetuse ainekava visuaali. Selleks, et jõuda oma kooli omanäolise ainekava loomiseni tuleks igal koolil luua oma kooli liikumisõpetuse visioon, mille käigus tutvutakse uue ainekavaga, kaardistatakse juba koolis rakendatavad õpitulemused ning võimalused. Lisaks kaardistatakse edasine vajadus ning mõtted, et kuidas just meie kooli keskkonnas oleks võimalik ainekavas olevate õpitulemusteni jõuda. Oluline on mõista ainekava tervikut ning endale teadvustada, et ainekava rakendamine on pikk protsess.  Esialgsed mõtted ja tegevuste rakendamised võivad ajas muutuda vastavalt kooli vajadustele ja võimalustele.

Õpetajana on oluline mõista, et ainekavas toodud õpitulemuste õpetamine on kohustuslik isegi siis, kui see meie isiklikust arvamusest ja põhimõtetest erineb. Ainekaval on teaduslik alus, mille väärtused kannavad edasi praeguse ühiskonna vajadusi.

Mis on visioon ja miks see on oluline?

Kui on olemas visioon siis on lihtsam luua tegevusplaani, et enda kooli visiooni ellu viia.


“Visioon ilma plaanita on lihtsalt unistus
ja plaan ilma visioonita on tragöödia,
aga plaan koos visiooniga võib muuta maailma!”


Kõik muutused ei saa toimuma kiiresti ehk muutuste nägemine võtab aega ja see annab võimaluse muudatuste poole liikuda samm-sammult.

Visiooni loomisel on oluline, et visioon oleks selline, et see kõnetaks nii sind kui ka sinu meeskonda, kuid samas kannaks ühiskonna vajadusi ja väärtusi – sellepärast on selle loomisel oluline selle ühine loomine. Visiooni loomine loob aluse terviku mõistmiseks ning kooli uue omanäolise ainekava loomiseks. Kui esialgsed mõtted on saanud kirja paberile, siis on ka reaalsem, et need tulevikus realiseeruvad.

Milline võiks visioon olla?

 • Suurejooneline ja idealistlik (ära mõtle takistustele, mõtle piiranguteta ja kastist välja)
 • Visioon peaks ergutama mõtlemist, jagama kirge ja looma pildi sellest, mida me tahame luua: mida te tahate liikumisõpetusega oma õpilastele edasi anda?
 • Visiooni mõte on selles, et sa avastaksid enda jaoks midagi uut või looksid läbi oma tegevuse uusi võimalusi nii õpilastele kui ka iseendale.
 • Visiooni luues küsi endalt erinevaid küsimusi: mis siis kui ma teeksin nii? Kui ma sellel korral ei lähene nendele asjadele nö traditsiooniliselt siis mis juhtub?
 • Visiooni loomine kindlasti sunnib sind enda mugavustsoonist väljapoole.
 • Ei ole olemas liiga suurt visiooni: visiooni saab alati tulevikus vastavalt võimalustele ja vajadusele muuta.
 • Meie teadmised, kogemused ja teadlikus uuest ainekavast on ajas muutuvad ja seega on loomulik, et ka visioon on ajas muutuv.
 • Visiooni luues proovi lähtuda sellest, et läbi milliste tegevuste või tegemiste oleks õpilasel parem ja lihtsam antud õpitulemusi teie koolis saavutada. Õpetajana peame ainekava rakendamisel panema ennast õpilase positsioonile.
 • Visiooni loomisel tuleks lähtuda kehalisest kirjaoskusest, mis on ka uue ainekava aluseks.

Visiooni visuaali loomiseks ei ole olemas ühtegi kindlat formaati. Valige oma meeskonna jaoks selline versioon, mis toimib teile kõige paremini. Liikumisõpetuse visiooni loomise lähtekohaks on olemasolevate tegevuste kaardistamine. Visioon peaks kajastama kõiki ainekava viit valdkonda.

Millised komponendid võiksid
sinu loodavas visioonis olla:

Esmalt tuleks koostöös kirja panna, millised on need olulised märksõnad ja tähelepanekud, et mida tahad oma õpilastele edasi anda.

MÕTESTAMINE

milliseid oskusi teie koolis õpilased juba õpivad ja mida uut saate uue ainekava õpitulemuste saavutamiseks õpetada.

RUUM

milline on teie kooli füüsiline keskkond ning millised võimalused teil juba täna olemas on. Seda nii koolis sees kui ka kooli ümbruses.

KOOSTÖÖ

milliseid koostöö võimalusi sa leiad enda piirkonnas.

VAJADUSED

mida sul oleks vaja selleks, et oma visiooni ellu viia.

VABAAEG

millised on need tegevused, mida õpilased saavad kasutada vahetundides või vabal ajal?

KOOLITUSVAJADUS

milliseid oskusi või teadmisi oleks sul õpetajana vaja veel juurde õppida. Visiooni luues ei tohi saada takistuseks see, et sa VEEL ei oska mõnda teadmist või tegevust õpetada.

Millised dokumendid
aitavad visiooni luua?

 • Liikumisõpetuse brošüür
 • Liikumisõpetuse ainekava
 • Liikumisõpetuse ainekava kirjeldus
 • Liikumisõpetuse koduleht

Kui visioon on loodud siis tuleb järgmises etapis muuta visiooni kompaktsemaks, sest oma kooli ainekava luues ei tohiks õpitulemuste saavutamiseks seda liiga paljude erinevate tegevuste ja spordialadega üle kuhjata. Ühiselt tuleb teha valikuid ning leida teie koolile sobiv teekond. Üheks võimaluseks on mõtestamine läbi teha ka kooliastmete kaupa ja soovi korral isegi klasside kaupa.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid