Avaleht Ainekava Üldpädevused

Üldpädevused

Üldpädevused on õppeainete üleste teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis on oluline inimeseks kasvamisel. Need  kujunevad kõigi õppeainete kaudu ning tunni- ja koolivälises tegevuses. Üldpädevuste kujunemist suunavad õpetajad omavahelises ja kooli ja kodu koostöös.

Üldpädevuste toetamine liikumisõpetuses

Üldpädevuste toetamine peaks olema iga perioodi või tunni teadlik osa. Üldpädevusi nimetatakse ka eluoskusteks ehk, mis on lisaks erialalistele oskustele need teadmised, oskused ja hoiakud, mis toetavat inimest tema igapäeva elus. Hariduse kujundamisel räägitakse nendest üha rohkem, sest nii isiklikus kui ka tööalases elus on olulised nii loovus, koostöisus, enda arvamuste ja mõtete edastamine, ideede teostamine, erinevuste aktsepteerimine jne. 

Üldpädevuste nimetused või märksõnad võiks olla ka õpilastele nähtaval kohal – nt saali või võimla seinal ja nad saavad ise mõelda, milliseid nendest nad tunnis arendasid või kuidas nad saaksid neid arendada.

Järgnevalt on toodud üldpädevuste arendamise võimalused liikumisõpetuse kaudu:

Enesemääratluspädevuse kujunemist toetab eneserefleksioon ja refleksioon teisega (kaaslasega, õpetajaga). Refleksioon on saadud kogemuse mõtestamine, selle üle arutlemine, tagasivaatamine, et teha samme ja valikuid edasiseks sarnaseks tegevuseks. Näiteks õpilane saab seda teha mõtteid lahti kirjutades (päevik vms). Koos saab seda teha arutledes, teisega rääkides, sh õpetaja suunavate küsimuste kaudu. Refleksiooni puhul peab inimene ise lõpuks uute lahendusteni jõudma. Teise inimese küsimused aitavad vaadet laiendada, asju selgemaks saada, teadvustada. Uuringud on näidanud, et juhendatud refleksioon on tõhusam kui juhendamata refleksioon.

Vaata Lisaks

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid