Avaleht Ainekava Millest alustada?

Millest alustada?

MILLEST ALUSTADA KOOLI LIIKUMISÕPETUSE AINEKAVA KOOSTAMISEL?

1. TUTVU liikumisõpetuse (LÕ) ainekavaga. 

Põhikool: Põhikooli riiklik õppekava. Ainevaldkond “Kehaline kasvatus”

Gümnaasium: Gümnaasiumi riiklik õppekava. Ainevaldkond “Kehaline kasvatus”

2. TUTVU ainekava toetava õppeprotsessi kirjeldusega. 

Õppeprotsessi kirjeldused valdkonniti ja kooliastmeti Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade keskkonnast: õppeprotsessi kirjeldused valdkonniti ja kooliastmeti

3. MÕTESTA JA LOO VISIOON. Milliseid oskuseid õpilased tundides juba õpivad, milliseid võimalusi tahaksid luua ning milliseid vahendeid vajad?

Sellele aitab kaasa kooli liikumisõpetuse visiooni koostamine. Vaata rohkem siit

4. KAASA KOLLEEGE. Arutle ainekava oma kolleegide ja juhtkonnaga. 

5. LOE ainekava õpitulemusi ja mõtle, kuidas saad neid õpilastes arendada. 

Õpitulemused kooliastmeti:

6. LOOGE koolis ühtne õppeaine raamistik õppeprotsessi juhtimisele, ainekava elluviimisele ja hindamisele.

7. KAARDISTA võimalused liikumiseks oma koolis, selle ümbruses ja koostöös kohalike spordiklubide ja treeneritega.  

8. LÕIMI. Mõtle, kuidas saaksid lõimida teiste õppeainete teemasid ja toetada üldpädevuste arendamist? 

9. KAASA ÕPILASED JA LAPSEVANEMAD. Kuidas teavitada lapsevanemat õpitavast ja selle tähtsusest? 

10. LOO SEOSED VAHETUNNIGA. Millised on liikumisõpetuses õpitud mängud ja tegevused, mida õpilased saavad vahetundides mängida ja harjutada? 

11. LOO SEOSED VABA AJAGA.  Kuidas ma saan luua tugeva seose tundides õpitava ja vaba aja vahel? 

12. OSALE AKTIIVSELT  ainekava arendustöös.  Selle tulemus on sinu töö aluseks. 

13. KOGU IDEID JA KOGEMUSI. Ainekava on pidevas arengus – uute ideede ja kogemuse tulemusena saad seda täiendada. 

14. LOO TEGEVUSKAVA. Ainekava on tegevuskava väljatöötamise aluseks. 

15. JÄTA ainekavasse ruumi ka paindlikkusele. 

16. VÕTA RAHULIKULT. Alustuseks piisab, kui mõtled eelnevale ja jätad endale sisseelamiseks aega. 

17. PEA MEELES, et esimene kooli liikumisõpetuse ainekava ei ole lõppversioon, vaid algus, et see saaks pidevalt areneda ja selle kaudu kujundada motiveerituid õpilasi.

MOTIVEERIVA JA KVALITEETSE LIIKUMISÕPETUSE JAOKS ON LISAKS ÕPITULEMUSTELE JA NEID TOETAVATELE TEGEVUSTELE OLULINE ARVESTADA KA ÕPILASKESKSE METOODIKA JA ORGANISEERIMISEGA.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe uuendamisel, õppematerjalide lisandumisel või muu liikumisõpetusega seotud info jagamiseks saadame aeg ajalt infokirju. Kui sa soovid neid saada, sisesta palun enda kontakt.

Liikumisõpetuse arendus- ja rakendustegevused toimuvad koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ja Liikuma Kutsuva Kooli tegevustega. Aastatel 2020-2023 toimuvad  arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Koostööpartnerid